img
img
img
img
img
img
img

Forsiden   |   Firmabilskatt 2017   2018   |  |   Bilgodtgjørelse   |   Reiser innenlands   |   Reiser utenlands   |   Nybilpriser          

bilde
Firmabil i 2011
Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil), regnes fordelen som lønnsinntekt og du må betale skatt av denne.

I 2011 kalkuleres denne fordelen ut fra en aldersgradert prosentligningsmodell.

Du blir skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opptil 266 300 kroner, og 20 prosent av bilens listepris over 266 300 kroner.

Dersom du kun disponerer firmabil bare deler av året, for eksempel ved at du går inn på en firmabilordning 1. august, skal det skje en forholdsmessig fordeling av firmabilfordelen ut fra det antall hele og påbegynte måneder du disponerer bilen.

For:
 • Biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret (dvs. biler registrert i 2006 eller tidligere)
 • Biler som brukes over 40 000 km i året i yrket
verdsettes bilen til 75 prosent av opprinnelig listepris som ny.
 
Merk at regelen om fradrag for 3 år gamle biler baserer seg på at bilen er eldre enn 3 år pr 1. januar, noe som innebærer at hvis du anskaffer en ny firmabil for eksempel i februar 2011, vil du først få fradraget på 25 prosent fra og med inntektsåret 2015. Samtidig betyr det at det er biler registrert i 2007 eller tidligere som du får dette fradrag for i 2011.
 
Ved en kombinasjon av to eller flere av ovennevnte punkter, verdsettes bilen til 56,25 prosent av opprinnelig listepris som ny.
 • For el-biler verdsettes fordelen til 50 prosent av opprinnelig listepris som ny
Skifte av arbeidsgiver
Når du betinger deg å bli skattlagt for en bil som brukes over 40 000 km i yrket årlig, og skifter arbeidsgiver i løpet av året, må du selv dokumentere antall kjørte kilometer yrkeskjøring gjennom året overfor den nye arbeidsgiveren. Dette kan best gjøres ved føring av kjørebok.

Skifte av bil i året
Dersom du skifter firmabil i løpet av året så skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr bil. Når det gjelder måneden som bilskiftet foretas i, så skal fordelen beregnes ut fra listeprisen for den bilen som du har pr dato for trekktidspunktet i måneden.
Listepris og ekstrautstyr
Firmabilfordelen skal beregnes av bilimportørens listepris for bilen på tidspunktet for første gangs registrering, eksklusive frakt- og registreringsomkostninger.
Prisen på eventuelt ekstrautstyr kommer i tillegg til selve bilens listepris, uansett om utstyret er kjøpt samtidig eller på et annet tidspunkt enn bilen. Dette gjelder også om bilbruker selv betaler for utstyret. Det er i utgangspunktet bilimportørens listepris som også skal benyttes for ekstrautstyr. Dersom hovedimportør likevel ikke har listepris på ekstrautstyret – typisk ekstrautstyr som ikke direkte kan knyttes til en bilmodell (som for eksempel vinterdekk) og som ikke er fabrikkmontert – benyttes faktisk anskaffelsespris på utstyret.
Som ekstrautstyr regnes både fastmontert og løst ekstrautstyr, herunder vinterdekk, GPS, radio, takgrind, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon (handsfree-utstyr) mv. Derimot skal det ikke gjøres tillegg for spesialinnredninger m.v., som bare har betydning for den rent yrkesmessige bruken av bilen. Det skal heller ikke gjøres tillegg for mobiltelefon eller alarm. Fordelssatsen gjelder uansett om det er gitt rabatt på bilen eller på ekstrautstyret.
 
Er det reklame på bilen, vil ikke det påvirke satsene. Det tas ikke hensyn til om du ville ha valgt en billigere bil om du hadde valgt å holde egen bil privat. Beskatningen skal foretas ut fra den bilen som rent faktisk også disponeres privat.
Hva koster det å ha firmabil?
Skatt på firmabilfordelen er selve kostnaden når du disponerer firmabil, og det er marginalskattesatsene som skal benyttes til å beregne kostnaden. Vi har satt opp noen eksempler som viser hvordan dette virker i praksis.
Eksempel
Lars Lønn har en firmabil med listepris på 361 000 kroner, og tjener 490 000 kroner før firmabilfordelen blir tillagt inntekten. Dermed har han effektiv 44,8 prosent marginalskatt på firmabilfordelen. La oss ta en titt på hvor stor firmabilfordelen blir og hvor mye det koster Lars i ekstra skatt å disponere firmabilen sin, ut fra tre forskjelllige scenarier:
****************************************************************************
Dersom bilen er ny og Lars kjører under 40.000 km i yrket i året:
Beskatningsgrunnlag                                         =          361000
30 % av første 266 300                                      =           79 890
20 % av neste 94 700                                        =           18 940
Firmabilfordel:                                                   =           98 830
Ekstra skatt (98 830 x 44,8 %)                           =           44 276
****************************************************************************
Dersom Lars kjører over 40 000 km i yrket årlig:
Beskatningsgrunnlag (361 000 x 75 %)               =          270 750
30 % av første 266 300                                      =            79 890
20 % av neste 4 450                                          =                890
Firmabilfordel                                                    =            80 780
Ekstra skatt (80 780 x 44,8 %)                           =            36 189
****************************************************************************
Dersom bilen er eldre enn tre år og Lars samtidig kjører over 40 000 km i året:
Beskatningsgrunnlag (361 000 x 56,25 %)           =          203 063
Firmabilfordel (30 % av 203 063)                         =            60 919
Ekstra skatt (60 919 x 44,8 %)                           =            27 292
****************************************************************************
 

Flere biler

Er du i den situasjonen at du har flere firmabiler til din private disposisjon samtidig, skal du fordelsbeskattes for hver enkelt bil.
 
Hvis du er i den situasjonen at du veksler på å bruke flere biler, og at det dermed blir vanskelig å fastsette noe bestemt tidsrom for hvor lenge du har brukt en enkelt bil, vil det være gjennomsnittet av listeprisene på de bilene du har hatt tilgang til, som skal danne grunnlag for prosentligningen. I praksis kan dette innebære at arbeidsgiver må ta stilling til dette ved beregningen av skattetrekket for hver lønningsperiode. Vekselbruk av biler vil være særlig aktuelt for ansatte innen bilbransjen.
For økonomisjefen
Arbeidsgiver er pålagt både å foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på hele firmabilfordelen. For firmabilbrukere med svært høy årlig kjørelengde, er det tilstrekkelig at kjørelengden antas å bli over 40 000 km for at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal kunne beregnes med 25 prosent fradrag i listeprisen.
Regularitet
Dersom bruken av arbeidsgivers bil får et minstemål av regularitet eller varighet, skal fordelsbeskatning anvendes. Hvis du derimot kun benytter arbeidsgivers bil i jobben og overhodet ikke til privatbruk, skal du ikke fordelsbeskattes. I praksis må da bilen stå parkert på arbeidsstedet i helger og om natten. Likeledes skal du heller ikke fordelsbeskattes hvis du kun sporadisk har hatt tilgang til bruk av arbeidsgivers bil til f.eks. flytting, kjøring i eget bryllup etc. Vi anbefaler dog at slik bruk loggføres i en egen bok hos arbeidsgiver.
«Unntaksbiler»
Hvis en biltype kvalifiserer til å være lite egnet til privat bruk, kaller vi den for en «unntaksbil.» Dette fordi du kan få unntak fra standardmetoden for firmabilbeskatning (prosentligning), når du disponerer en slik bil (ofte en varebil) som ikke benyttes privat utover kjøring mellom hjem og arbeid. Du må imidlertid likevel skatte av hjem-arbeidskjøringen. Satsen for slik kjøring er i 2011 satt til kr 3,20 pr. km for kjøring opptil 4000 km, og kr 1,50 for kjøring utover 4000 km.
 • Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer over hva som gjør at en bil anses som lite egnet for privat bruk. Reglene for dette finnes i Lignings-ABC.
   
 • Bilens størrelse og vekt tillegges betydning. Jo større og tyngre bilen er, desto lettere vil bilen kunne karakteriseres som i liten grad egnet til privat bruk. Det må imidlertid ses hen til bilens beskaffenhet. Visse biltyper er konstruert og utstyrt på en måte som gjør de godt egnet til privat bruk til tross for at de er forholdsvis store og tunge.
   
 • Biltyper som varevogn, pick-up o.l. er ikke i seg selv i liten grad egnet til privat bruk. Andre biler med dominerende lasteplan vil ofte i liten grad være egnet til privat bruk. Det må her foretas en konkret vurdering hvor det ses hen til de øvrige momentene.
   
 • Biler som inneholder faste innredninger og store mengder av verktøy/utstyr, vil ofte i liten grad være egnet til privat bruk. Det må imidlertid vurderes om innredningen er lett å demontere og/eller om verktøyet/utstyret er lett å fjerne. Hvis bilen kun har lasteplan og det av den grunn er nødvendig å ha verktøy/utstyr av et visst omfang inne i førerhuset, taler dette for at bilen i liten grad er egnet til privat bruk.
   
 • En bil som etter ombygging, bare har sitteplass til føreren, vil i utgangspunktet i liten grad være egnet til privat bruk.
   
 • Spesialbiler av typen renovasjonsbiler, tankbiler mv. vil aldri være egnet til privat bruk.
   
 • Ved vurderingen av om bilen er egnet til privat bruk, kan det til en viss grad ses hen til bilens alder og slitasjegrad.
Smuss, lukt og støy er forhold som kan tale for at bilen i liten grad er egnet til privat bruk. Dersom setene i kupe/førerhus jevnlig må dekkes til for å unngå at fører/passasjer får flekker på klærne vil dette være et tungtveiende moment.

Ifølge Skattebetalerforeningen fører Skattekontorene nå en svært streng praksis når det gjelder å få godkjent bilen som såkalt «unntaksbil.» En idé kan derfor være å få en bindende forhåndsuttalelse fra ditt skattekontor for hver enkelt biltype som firmaet disponerer, for å sikre at man ikke kommer i «saksa» ved et eventuelt bokettersyn. Ta bilder av bilen – både utvendig og innvendig – og send inn sammen med en beskrivelse av bilen og hvordan denne benyttes.
 
Skattemyndighetene har de senere årene intensivert kontrollen mot de som bruker varebil privat utenom jobben, og det har vært gjennomført omfattende aksjoner ved en rekke steder i landet. Problemet oppstår når varebilen parkeres hjemme hos den ansatte om natten og i helgene. Da går nemlig ligningskontoret ut fra at varebilen også brukes privat utenom arbeidstid. Konklusjonene fra de gjennomførte skatteaksjonene er at du skal skattlegges for en varebil som parkeres på privatadressen, med mindre du kan sannsynliggjøre at varebilen ikke brukes privat blant annet gjennom å ha ført kjørebok. Vår anbefaling er derfor klar - før kjørebok for varebilen før Skattemyndighetene tar deg.
Rene «unntaksbiler»
Noen biltyper kommer direkte inn under unntaksreglene for fordelsbeskatning etter standardreglene (prosentligning) selv om de brukes privat.
Disse biltypene er:
 • Lastebiler med totalvekt på 7 500 kg eller mer
 • Busser registrert for mer enn 15 passasjerer
 • Biler som det i form av lov, eller i medhold av lov, er fremsatt forbud mot å benytte til annen kjøring enn mellom hjem og arbeid
For ovennevnte biltyper skal det foretas fordelsbeskatning for faktisk kjøring mellom hjem og arbeid, samt for besøksreiser og annen faktisk privatkjøring etter følgende satser: kr 3,20 pr. km for kjøring opptil 4000 km og kr 1,50 pr. km for overskytende kjøring.
Fastsettelse ved skjønn
For type biler som faller inn under denne kategorien, skal den skattbare fordelen settes til 48 000 kroner i året, forutsatt at firmabilordningen har vart hele året. Dette tilsvarer en bil med listepris på 160 000 kroner. Dette gjelder både når firmabilfordelen basert på listepris blir for høy og for lav.
Kjørebok
Disponerer du firmabil foreligger det ikke noe ubetinget krav fra myndighetenes side om at du skal føre kjørebok. Men hvis du kjører over 40 000 km i yrket årlig, og dermed krever å bli prosentlignet med et fradrag i bilprisen på 25 prosent, fremgår det av Lignings-ABC at du må «godtgjøre at yrkesbruken er over 40 000 km for hvert år, normalt ved korrekt ført kjørebok.» 
Samtidig kan det også være en fordel å føre kjørebok for å kunne legitimere yrkeskjøringen i de tilfellene hvor du skal dokumentere at firmabilen overhodet ikke brukes privat, som for eksempel hvis du disponerer arbeidsgivers varebil.
Kjøreboken skal angi hvilket firma, byggeplass e.l. som er besøkt, og angi kjørelengden ifølge bilens kilometerteller.
Det er elektroniske løsninger på markedet for føring av kjørebokbaseret på en GPS-enhet som monteres i bilen, og som forløpende overfører alle turer til en database via GPRS.
 
LES VIDERE I SKATTEGUIDEN HER:
 
 

toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
img img img img
toppsak-bilde
Nå kommer ladbar A og B
For første gang lanserer Mercedes ladbare hybrider i A- og B-Klassen. Og de får en elektrisk rekkevidde som gjør dem attraktive for mange.
Les mer
layid-bilde1
Lavere Tesla-inntekter
Tesla Motors Norway AS er ute med regnskapstall for 2018. Inntektene falt i påvente av lanseringen av bestselgeren Model 3.
Les mer
layid-bilde2
Salgsklar Skoda med plugg
Denne uken åpner Skoda ordrebøkene for sin første ladbare hybrid. Superb iV blir attraktivt priset i kjent Skoda-stil.
Les mer
layid-bilde3
Comeback (med en hake)
Etter nærmere et års opphold kommer nå Mercedes C-Klasse tilbake som ladbar hybrid. Men det spørs om den blir like pop som forgjengeren, nå må du nemlig innom andre pumper når tanken skal fylles.
Les mer
layid-bilde4
Peugeot priser elbilen
De mange som står på venteliste for å sikre seg en Peugeot e-208 får i dag vite prisen på bilen.
Les mer
layid-bilde5
Bestillingsklar stjerne
Bertel O. Steen åpner i dag opp for bestilling av nye CLA Shooting Brake. Det betyr også at prisene er klare.
Les mer
layid-bilde6
Snart oppgraderes Kona
Et snaut år etter at leveringen startet, sender Hyundai ut melding om at Kona oppgraderes.
Les mer
layid-bilde7
Mercedes EQC: Prisen er klar
Fra i dag og noen uker fremover skal journalister fra hele Europa kjøre Mercedes EQC i området rundt hovedstaden. Nå er norsk pris klar.
Les mer
layid-bilde8
Prisløft for ny Soul
Les mer
toppsak-bilde9
Ny Passat GTE på snarvisitt i Norge
Torsdag var den nye ladbare versjonen av Volkswagen Passat på snarvisitt til Norge.
Les mer
layid-bilde10
Tesla med nye oppgraderinger
Les mer
layid-bilde11
Tesla utvider tilbudet
Les mer
layid-bilde12
Skoda etablerer reservasjonsliste
Les mer
layid-bilde13
Nye regler ved kjøp og salg av bil
Fra 29. april blir det to viktige endringer for deg som skal kjøpe eller selge et kjøretøy. Omregistreringsavgiften kan ikke lenger betales på trafikkstasjon, og du må legitimere deg når du leverer salgsmelding.
Les mer
layid-bilde14
Prisreduksjonen som måtte komme
I februar relanserte Opel Norge Ampera-e. Salget har ikke gått som forventet, så nå senkes prisen betydelig.
Les mer
toppsak-bilde15
Nå kan du bestille el-Mini
Foreløpig er det sparsomt med tekniske detaljer, men nå kan du stille deg i kø for å være blant de første som får elektrisk Mini.
Les mer
layid-bilde16
Comeback for Camry
Les mer
layid-bilde17
Prisene klare for ny DS elbil
Les mer
layid-bilde18
Toyota Corolla koster fra 297.300 kroner
Når Toyota igjen er tilbake med Corolla i Norge, starter prisen rett under 300.000 kroner.
Les mer
layid-bilde19
Comeback-sjokk for Ampera-e
Opel gjenåpner salget av elbilen Ampera-e. Under et pressemøte tirsdag opplyste importøren at de har fått et større antall biler for levering i 2019.
Les mer
layid-bilde20
Drømmen om å bli bilselger
Christians lidenskap for bil gjorde at han sa opp kommunikasjonsjobben på Slottet, mens Vivian går fra barnehagejobb - begge for å følge drømmen om å bli bilselger. I løpet av 13 år har Bilakademiet utdannet 2.000 bilselgere.
Les mer
layid-bilde21
Ny Mondeo hybrid klar for Norge
Les mer
layid-bilde22
Prisene klare for ny Citroën
Les mer
layid-bilde23
Første hybride Subaru
De første bilene kommer til Norge mot slutten av året, men allerede nå starter Subaru-forhandlerne innsalget av sin første hybridmodell.
Les mer
layid-bilde24
Nå kan hvem som helst bestille Model 3
De som har stått på reservasjonsliste fikk før jul muligheten til å bestille en lenge etterlengtet Model 3. Nå går tilbudet ut til flere.
Les mer
layid-bilde25
Bestillingsklar T-Cross
Volkswagen har offentliggjort prisene på sin minste SUV som nå er bestillingsklar.
Les mer
layid-bilde26
Nye Toyota RAV4 priset
Les mer
toppsak-bilde27
Norgesdebut for Tesla Model 3
Det var tilløp til kø da Tesla åpnet dørene til første Model 3-visning på norsk jord i dag. Men den er her bare for at potensielle kunder kan se og røre, ikke kjøre den. De første kundebilene kommer først i 2019.
Les mer
layid-bilde28
Ladbar E-Klasse er bestillingsklar
Les mer
layid-bilde29
Lexus UX skal koster fra 383.800 kroner
Med startpris på 383.800 kroner går nye Lexus UX 250h rett i strupen på BMW X1, Jaguar E-Pace, Mercedes GLA og Volvo XC40.
Les mer
layid-bilde30
Salgsklar Mercedes GLE
Norske Mercedes-forhandlere åpner nå for salg av nye GLE. Prisene starter 914.000 kroner, men en rimeligere variant er på trappene.
Les mer
layid-bilde31
De nye bilavgiftene - regjeringens forslag
FERDIG KALKULERT: Her ser du hva engangsavgiften blir på 4.000 personbiler i 2019 - dersom regjeringens forslag til statsbudsjett vedtas.
Les mer
layid-bilde32
Sporty Insignia
Nå har Opel Norge mer konkret informasjon om Insignia GSi. På ett område ble vi litt overrasket.
Les mer
layid-bilde33
Hyundai forenkler
Når Hyundai nå lanserer en oppgradert Tucson, gjør de det enklere for kunden å velge. De påstår også at man får mye mer for pengene.
Les mer
layid-bilde34
Vanskeligere å få tak i ladehybrider etter ferien
Les mer
toppsak-bilde35
Facelift for C-Klassen
Tiden er inne for en midtlivsoppdatering av Mercedes C-Klasse. Det meste skjer under skallet.
Les mer
layid-bilde36
Audi e-tron skal koste …
Under sin årlige pressekonferanse kommer Audi med informasjonen noen tusen nordmenn venter på.
Les mer
layid-bilde37
Enorm interesse for El-SUV
Elbilinteressen i Norge er enorm sammenlignet med resten av verden. Spesielt når elbilen er en SUV.
Les mer
layid-bilde38
Praktisk elbil fra Peugeot
Peugeot-forhandlerne åpner denne uken for bestilling av en femseters elbil med god bagasjeplass og startpris på 229.900 kroner.
Les mer
layid-bilde39
Leaf-prisene er klare
Nissan Norge har gode nyheter til deg som hater å vente på ny bil. Nå er alle prisene på nye Leaf klare.
Les mer